menu.html


มีผู้กล่าวว่า ... "บรรพบุรุษของเรามีความรู้เรื่องแผ่นดินมากกว่าผืนน้ำ จึงเรียกดาวเคราะห์ดวงนี้ว่า "เอิร์ธ (Earth)" ที่แปลว่า "แผ่นดิน" ... แต่ถ้าบรรพบุรุษของเราทราบว่า พื้นที่ประมาณสามในสี่ของโลกเป็นน้ำ โลกนี้ก็อาจจะได้ชื่อว่า "มหาสมุทร(Ocean)"

ชีวิตทุกชีวิตเริ่มต้นในน้ำ ก่อนที่บางชนิดจะมีวิวัฒนาการปรับตัวเองขึ้นมาอาศัยอยู่บนแผ่นดิน

มนุษย์ก็เฉกเช่นเดียวกัน .... เมื่อหลายๆล้านปีก่อน จุดกำเนิดของชีวิตมนุษย์ก็เกิดขึ้นในน้ำ นั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่มนุษย์มีใจผูกพันกับน้ำ ชอบอาศัยและหากินอยู่กับน้ำ และรักน้ำ ... โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แหล่งน้ำที่เรียกว่า “ทะเล”

ทะเลกว้างใหญ่ไพศาล ... แต่ใช่ว่าทะเลทุกแห่งจะอุดมสมบูรณ์เหมือนๆกันหมด

มีทะเลเพียงบางแห่งเท่านั้นที่ยังสมบูรณ์ ... แต่มีทะเลมากแห่งที่ถูกทำลายและกำลังจะถูกทำลาย ... จากทั้งน้ำมือมนุษย์ และจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ถ้ามนุษย์ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เคยเป็นมาชั่วนาตาปีแล้ว ... ทะเลที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ ก็จะเป็นเพียงตำนานให้เราได้เล่าขานต่อๆไป ยังอนุชนรุ่นหลังๆได้ฟังกันเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2546 ... นักดำน้ำที่มีความรักทะเลเป็นชีวิตจิตใจกลุ่มหนึ่ง ซึ่งติดต่อพูดคุยกันอยู่ในห้อง Blue Planet ของ www.pantip.com ได้รวมตัวกันเพื่อสร้าง “บ้าน” ขึ้นมาหลังหนึ่งเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมสังสรรค์ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับทะเลที่เขาและเธอรัก และเพื่อ สร้างแนวร่วมในการระแวดระวังภัย ตลอดจนการแสวงหาแนวทางที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขภัยที่จะเกิดขึ้นกับทะเล อันเนื่องมาจากน้ำมือของมนุษย์ เท่าที่เขาและเธอจะสามารถช่วยได้ .... เพื่อให้ทะเลคงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน .... เพื่อลูกหลานไทยในอนาคต


 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งตระหนักถึงคุณค่าของทะเล โดยผ่านกระดานข่าวของ SOS การจัดทำสื่อรณรงค์ อาทิ โปสเตอร์ นิทรรศการ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ และการให้ความรู้ ด้วยวาจาผ่านไปทางญาติสนิทมิตรสหาย

2. เพื่อรณรงค์ให้เกิดแนวร่วม ที่พร้อมจะให้ความร่วมมือและขยายกิจกรรมในการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. เพื่อจะให้ SOS เป็น ส่วนหนึ่งของ “เครือข่าย” ซึ่งจะเป็นจุดรวมของทั้งภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ และนักวิชาการ ในการร่วมสร้างสายใย และจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลให้เกิดขึ้นกับผู้คน ทั้งที่เป็นนักดำน้ำ และไม่ใช่นักดำน้ำ อนุชนคนรุ่นเยาว์ และประชาชนทั่วไป

4. เพื่อให้สมาชิกของ SOS ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทะเลไทย ทั้งในส่วนที่ SOS ได้จัดขึ้นเอง และร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นๆได้จัดขึ้น

5. ให้ความรู้ด้านเทคนิคและวิชาการเกี่ยวกับการดำน้ำ ซึ่งจะทำให้การดำน้ำเป็นกีฬาที่มีความปลอดภัย นักดำน้ำมีความสุข และสนุกสนาน ในการดำน้ำเพิ่มมากขึ้น

6. สมาชิก SOS ได้มีส่วนร่วมบำเพ็ญสาธารณกุศลอื่นๆ ตามแต่โอกาสจะอำนวย ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้สังคมไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ เด็กและเยาวชนดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน


 ระยะเวลาดำเนินการ

1. ระยะแรก ปี 2546 - 2547

2. ระยะที่สอง ปี 2548 - 2550

3. ระยะที่สาม ปี 2551 - 2555


 แผนการในอนาคต

1. จัดกิจกรรมปล่อยหอยมือเสือคืนสู่ธรรมชาติ อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง พร้อมติดตามผลการปล่อยหอยมือเสืออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

2. จัดกิจกรรมเก็บขยะและตัดอวนในทะเล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

3. จัดกิจกรรมเพื่อการสงเคราะห์เยาวชนที่ด้อยโอกาส อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทะเลไทยที่หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยราชการจัดขึ้นตามแต่เวลาและโอกาสจะอำนวย


 ผู้ดำเนินการ

1. กลุ่มนักดำน้ำและผู้สนใจทั่วไป

2. ผู้ประสงค์จะสนับสนุนโครงการ


 งบประมาณ

1. เงินบริจาคสมทบทุนจากสมาชิกและผู้สนับสนุนโครงการที่ดำเนินการโดยสมาชิกของ www.SaveOurSea.net

2. เงินที่ได้มาจากการขายผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกร่วมกันผลิต และจัดจำหน่าย

หมายเหตุ: SOS มิได้ทำการค้าเพื่อหวังผลกำไรแต่อย่างใด ในการทำกิจกรรมทุกครั้ง สมาชิกต้องจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด เฉลี่ยเท่ากันทุกคน เงินทั้งหมดที่ได้รับ จะนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆที่ได้วางโครงการไว้ในแต่ละโครงการ เงินที่เหลือจากการดำเนินโครงการ จะนำเข้าสมทบในบัญชีกองทุนกลางที่ตั้งไว้เพื่อโครงการค่ายเยาวชน โครงการปลูกป่าชายเลน และอื่นๆ แล้วแต่จะตกลงกันในมวลหมู่สมาชิก


 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. จิตสำนึกที่จะรัก....หวงแหน...และพร้อมจะปกปักรักษาธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อมของนักดำน้ำและประชาชนทั่วไปดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

2. สภาพธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อมและของไทยดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

3. นักดำน้ำได้รับความรู้ด้านเทคนิคและวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดำน้ำเพิ่มมากขึ้น